Hållbarhet på Henkel

Vår strävan att inta ledande position inom hållbarhet är djupt inbäddad i våra värderingar. Att upprätthålla en balans mellan ekonomisk framgång, miljöskydd och samhällsansvar har varit grundläggande för vår företagskultur under decennier. Vår engagemang för hållbarhet är till sin natur både långsiktigt och affärsinriktat, och omfattar samtliga aktiviteter i vår värdekedja. Vår mångåriga och fokuserade insats inom hållbar utveckling har gett oss ett utomordentligt anseende som ett världsledande företag inom området. Och vi är fast beslutna att stanna i framkant vad gäller hållbarhet. Därför har vi tillsammans med alla våra affärsenheter och utomstående experter utvecklat en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2030. Med vår reviderade strategi bygger vi vidare på det vi tidigare åstadkommit och som har gjort oss så framgångsrika. Samtidigt jobbar vi på att lösa en av de centrala utmaningarna inför framtiden: att frikoppla tillväxt från resursförbrukning. I centrum för denna strategi finns den enkla men utmanande ambitionen att uppnå mer med mindre och att tredubbla vår effektivitet fram till 2030. Detta kräver av oss alla att vi tar fram nya lösningar och utmanar det sätt på vilket vi gör affärer och sköter vår verksamhet.

Vår hållbarhetsstrategi 2030: Uppnå mer med mindre

För tillfället bor det sju miljarder människor på vår planet. Fram till år 2050 förväntas denna siffra växa till cirka nio miljarder. För att framtida generationer ska kunna leva inom planetens resursgränser krävs en förändring av vårt tänkande

Vår hållbarhetsstrategi 2030 i korthet

För oss innebär hållbarhet att människor lever gott och inom gränserna för planetens resurser (enligt definitionen i WBCSD Vision 2050). Människans globala fotavtryck är dock redan större än vad planetens resurser tål. Världens befolkning fortsätter att växa snabbt, och det ökande välståndet förändrar även konsumtionsmönstren. Därför kommer trycket på naturresurserna att öka kraftigt under de kommande decennierna. Samtidigt som denna utveckling innnebär utmaningar för framtiden så erbjuder den också stora möjligheter: Att innovera och uppnå mer med mindre kommer att bli avgörande för att skapa hållbarhet utan att försaka människors livskvalitet. Företag måste finna sätt att växa och förbättra livskvaliteten utan att förbruka mer resurser och orsaka större utsläpp.

Vi behöver produkter som gör det möjligt för människor att leva ett gott liv samtidigt som de använder allt mindre mängder material. Denna idé ligger till grund för Henkels hållbarhetsstrategi 2030: Uppnå mer med mindre. Den syftar till att skapa mer värde för våra kunder, konsumenter, samhällen likväl som för företaget, samtidigt som vi reducerar vårt miljömässiga avtryck. Innovativa och smarta idéer kommer att krävas för att uppfylla denna strategi.

Externa bedömningar

Forskningsinstitut och hållbarhetsanalytiker bedömer regelbundet hur företag balanserar ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Henkel välkomnar dessa externa bedömningar av hållbarhetsresultaten, vilka skapar en större marknadstransparens. Tvärsektoriell hållbarhet och etiska index spelar även en allt större roll på de internationella kapitalmarknaderna. Henkels ledande roll inom hållbarhetsutveckling och företagets samhällsansvar bekräftas av många internationella ratingorganisationer och hållbarhetsanalytiker.

Klicka här för ytterligare infromation